Er BankID godkjent som legitimasjon ihht. Hvitvaskingsloven?

Ja. Legitimering ved bruk av BankID er likestilt med personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument.

Rapporteringspliktige skal som utgangspunkt innhente og bekrefte kundens identitet ved personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon. Elektronisk legitimasjon, som angitt i hvitvaskingsforskriften § 4-3 fjerde ledd, anses likestilt med personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon i original ved etablering av kundeforhold.

"Pr. 1. juni 2019 er det kun BankID som oppfyller kravene i hvitvaskingsforskriften § 4-3" ref Finanstilsynet 31.05.2019.

BankID tilfredsstiller kravene som er satt for Elektronisk signatur som gyldig legitimasjon. Kravene er gitt i forskrift av 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere § 3, og krav om oppføring på publisert liste i henhold til § 11 første ledd.