Nasjonal eID

BankID Norge ønsker all konkurranse velkommen. Det skjerper aktørene, bidrar til bedre produkter og mer innovative tjenester. Det er vår oppfatning at nettopp konkurranse, som det offentlige oppfordrer og stimulerer til, har gjort at norske borgere i dag kan velge mellom noen av verdens beste eID-løsninger.  

Konkurransevridende med gratis eID
Vår bekymring ved innføring av en nasjonal eID dreier seg om måten den skal tilbys på i markedet: Gratis anvendelse og implementering for virksomheter vil bety en sterk konkurransevridning som BankID og andre kommersielle aktører ikke kan konkurrere mot. Vi stiller spørsmål ved lovligheten av en slik modell. Etableringen av en nasjonal eID til fri bruk i markedet vil resultere i færre private aktører, mindre konkurranse og dermed færre digitale innovasjoner og nyvinninger.

Nasjonal eID tilfører ikke noe nytt
En nasjonal eID vil ikke tilføre noe ut over det som tilbys i markedet i dag. BankID har gjennom mer enn ti år oppnådd en svært god utbredelse og har utviklet en enkel og sikker løsning som nordmenn setter pris på og bruker ofte. Justis- og beredskapsdepartementet sier de vurderer å utstede kort til utlendinger med avklart identitet. Dette behovet vil også BankID og andre tilbydere enkelt kunne dekke. 

Å utvikle og drifte en IT-løsning er dyrt for Norge
Kostnadene ved å bygge, forvalte og videreutvikle eID-løsninger er store. Den danske NemID-løsningen har over en fem-årsperiode kostet 871 millioner danske kroner, rundt en milliard norske kroner til sammen, altså 200 millioner kroner per år. Det korresponderer godt med våre erfaringer fra utvikling og drift av BankID. Det at offentlig sektor til nå har valgt å benytte eksisterende ID-løsninger med eksisterende brukere og support, har vært sentralt for å holde kostnadene lave. Norge trenger ikke et nytt, dyrt offentlig IT-prosjekt.

BankID bidrar til digitaliseringen av Norge
BankID Norge ønsker å arbeide sammen med offentlig sektor og bidra til digitaliseringen av det norske samfunnet. Vi mener det er langt bedre ressursbruk og mer samfunnsnyttig at det offentlige satser videre på de gode løsningene som finnes på markedet i dag, istedenfor å bruke store ressurser på å utvikle en statlig konkurrent i et velfungerende marked. Det offentlige bør heller bruke disse midlene på å lage flere tjenester og løse nye problemer, slik at Norge opprettholder sin posisjon som et foregangsland for digitale løsninger. 

Se pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet